Мени

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Преузмите

Изјава странке о начину прибављања доказа (Образац 1)

Преузмите

Изјава странке о начину прибављања доказа (Образац 2)

Захтев мора бити уредно попуњен и потписан.

Одељeње за општу управу

1. Евиденције из Матичних књига рођених, венчаних умрлих и уверења о држављанству
Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Драган Сремчевић, матичар за Mатично подручје Топола за насељена места: Топола (Варошица), Топола (село), Божурња, Липовац, Белосавци, Јеленац, Загорица, Маскар, Рајковац, Крћевац, Винча, Овсиште и Пласковац са седиштем у Тополи,
тел: 034/6811 008 лок.110,
e-mail: maticar@topola.com

Радинка Милојевић, заменик матичара за Матично подручје Топола за насељена места: Топола (Варошица), Топола (село), Божурња, Липовац, Белосавци, Јеленац, Загорица, Маскар, Рајковац, Крћевац, Винча, Овсиште и Пласковац са седиштем у Тополи,
тел: 034/6811 008 лок.110,
e-mail:
maticar@topola.com

Радомир Петровић, заменик матичара за Матично подручје Топола за насељена места: Топола (Варошица), Топола (село), Божурња, Липовац, Белосавци, Јеленац, Загорица, Маскар, Рајковац, Крћевац, Винча, Овсиште и Пласковац са седиштем у Тополи,
тел: 034/6811 008 лок. 110,
e-mail: maticar@topola.com

Горан Симић, матичар за Матично подручје Горња Трнава, за насељена места: Горња Трнава, Доња Трнава и Светлић са седиштем у Горњој Трнави,
тел: 034/832-000,
e-mail: mpg.trnava@topola.com

Живослав Вукићевић, заменик матичара за Матично подручје Горња Трнава, за насељена места: Горња Трнава, Доња Трнава и Светлић са седиштем у Горњој Трнави,
тел: 034/832-000,
e-mail: mpg.trnava@topola.com

Драгана Шевић, матичар за Матично подручје Доња Шаторња, за насељена места: Доња Шаторња, Горња Шаторња, Блазнава, Јарменовци, Доња Трешњевица, Војковци, Гуришевци и Манојловци, са седиштем у Доњој Шаторњи,
тел: 034/837-135,
e-mail:
mpd.satornja@topola.com

Милан Милетић, заменик матичара за Матично подручје Доња Шаторња, за насељена места: Доња Шаторња, Горња Шаторња, Блазнава, Јарменовци, Доња Трешњевица, Војковци, Гуришевци и Манојловци, са седиштем у Доњој Шаторњи,
тел: 034/837-135,
e-mail: mpd.satornja@topola.com

Радослава Новаковић, матичар за Матично подручје Наталинци, за насељена места: Наталинци, Жабаре, Горович, Јунковац, Шуме, Клока и Павловац, са седиштем у Наталинцима,
тел: 034/821-174,
e-mail: mpnatalinci@topola.com


2. Евиденције о личном стању грађана
Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Рајка Росић
тел. 034/6811 008 лок.122,
e-mail: rajkarosic@topola.com

3. Евиденције по основу вођења бирачких спискова
Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Дејан Марковић
тел. 034/6811 008 лок.118,
e-mail: birackispisak@topola.com

4. Евиденцијe из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Општини Топола Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Славица Прокић,
тел. 034/6811 008 лок.102,
e-mail: slavicaprokic@topola.com

5.Архива
Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Тања Ненадов,
тел: 034/6811 008,
e-mail: pisarnica@topola.com

Одељење за комуналне, грађевинско - урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

 Листа службених евиденција које води Одељење за комуналне, грађевинско – урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином:

1. Локацијски услови,
2. Грађевинска дозвола,
3. Решење о одобрењу за извеђење радова по члaну 145. Закона о планирању и изградњи,
4. Пријава радова, пријава темеља, пријава у конструктивном смислу, употребна дозвола,
5. Решење о рушењу објеката и етажирање објеката,
6. Озакоњење бесправно изграђених објеката;

Начин на који је могуће приступити евиденцији:

За евиденције о издатим актима од 1. до 4. –
преко Сајта www.apr.gov.rs
грађевинске дозволе – Централне евиденција обједињене процедуре.
За евиденције 5.- 6. у службеној евиденцији Одељења.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Ивана Блажић Шевић, регистратор обједињене процедуре,
тел: 034/6811 008 лок.202,
e-mail: ivana.bs@topola.com

Евиденције из области имовинско – правни послови и послови евиденције и управљања имовином

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Виолета Говедарица,
тел: 034/6811 008 лок.208,
e-mail: violetapavlovic@hotmail.com

Евиденција из области ауто такси превоза
Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Драган Стојановић,
тел. 034/6811 008 лок.119,
e-mail: draganstojanovic@topola.com

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности

Локална пореска администрација

Листа службених евиденција

1. Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у статистици на непокретностима правних и физичких лица на обрасцу ППИ-1 и ППИ-2,

2. Пореске пријаве обвезника локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору,

3. Пореске пријаве обвезника за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Приступ евиденцији:
У складу са Законом на основу образложеног писменог захтева.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Сања Чоловић,
тел. 034/6811 416 лок.105,
e-mail:sanjalpa@topola.com

Евиденцијe из области послова друштвене бриге о деци, социјалне заштите и борачко инвалидске заштите

Приступ евиденцији:
У складу са Законом на основу образложеног писменог захтева.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Верица Перић,
тел. 034/6811 008 лок.111,
e-mail:vericaperic@topola.com

Евиденције из области пољопривреде

Приступ евиденцији:
писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Зорица Станковић,
тел. 034/6811 008 лок.107,
e-mail: zstankovic@topola.com

Евиденција о државном пољопривредном земљишту издатом у закуп

Приступ евиденцији:
писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Зорица Станковић,
тел. 034/6811 008 лок.107,
e-mail:zstankovic@topola.com

Евиденције из области предузетништва – регистрованих предузетника до 31.12.2005. године.

Приступ евиденцији:
писмени захтев.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Оливера Павловић,
тел. 034/6811 008 лок.107,
e-mail:o.pavlovic@topola.com

Евиденција избеглих, прогнаних и расељених лица

Приступ евиденцији:
писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Нада Илић,
тел. 034/6811 416 лок.107,
e-mail:nadailic@topola.com

Одељење за инспекцијске послове

Евиденције из области инспекцијских послова

Приступ евиденцији:
писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Станица Благојевић Плавшић, комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине
тел. 034/6811 248, 6811 008 лок.105,
e-mail:
stanicaplavsic@topola.com

Снежана Јеремић, инспектор за саобраћај и путеве
тел. 034/6811 248, 6811 008 лок.105,
e-mail:
saobracajnainspekcija@topola.com

Гордана Вучићевић, грађевински инспектор
тел. 034/6811 248, 6811 008 лок.105,
e-mail:
gradjevinskainspekcija@topola.com

Душица Илић Недић, просветни инспектор и послови заштите животне средине
тел. 034/6811 008 лок.208,
e-mail:
dusicain@topola.com

ОБАВЕШТЕЊЕ

Уколико је странка незадовољна поступањем надлежних одељења Општинске управе општине Топола, а у вези са разменом података из службене евиденције, своје притужбе можете поднети руководиоцу Одељења за општу управу:

Рајка Росић, руководилац Одељења
телефон: 034/6811 008 лок.122
e-mail:
rajkarosic@topola.com

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ