Мени

ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ

Oдељење за општу управу

У Одељењу за општу управу врше се послови:

Вођење јединственог бирачког списка општине;

Радне књижице, оверу потписа и преписа;

Коришћење и одржавање телефонске централе;

Кадровски послови за запослене у Општинској управи;

Послови архиве;

Управни поступак у области грађанских стања;.

Матичне књиге;

Послови референата месних канцеларија;

Позивање обавезника у поступку спровођења мера имунизације становништва;

Информисање грађана о начину остваривања права и обавеза код општинских органа управе;

Послови одбране и заштите од елементарних непогода у складу са законом;

Одређени административни послови за потребе месних заједница, као и други послови утврђени законом и Одлуком Скупштине Општине.

Oдељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином

Послови у области урбанизма, грађевинарства, стамбено-комуналне области и имовинско-правних односа су:

Послови урбанистичке оперативе (давање регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију, давање услова за уређење простора за градњу објеката и спољно уређење).

Послови у вези са израдом урбанистичких програма, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова, разрада детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко планирање и пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђене Законом и другим прописима.

Стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова.

Послове у вези са израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа.

Одређене теренске послове, послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл.

Одобрава постављање светлећих фирми и светлећих реклама.

Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности.

Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл;

Послови у вези са обављањем комуналних делатности и њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у складу са законом о одлукама;

Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;

Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и одлука донетих по основу тих закона;

Послови Управе који се односе на бесправно усељење;

Послови на расправљању самовласних заузећа земљишта у државној, односно друштвеној својини;

Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној, односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења непокретности у друштвеној, односно државној својини;

Послови везани за промет земљишта и зграда;

Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта и експропријације земљишта;

Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист Општине;

Право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда;

Признавање пречег права градње;

Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта;

Послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана и Општине;

Послови просторног планирања;

Стручни послови у области заштите животне средине.

Oдељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

Послови за буџет, финасије, привреду и друштвене делатности су послови спровођења прописа који се односе на:

Вршење везаних за утврђивање и наплату локалних јавних прихода и других облика накнаде у складу са Законом и општинским одлукама, наплата и праћење утрошка средстава самодоприноса;

Вршење послова везаних за бржу и ефикаснију наплату свих прихода Општине кроз редовне и друге видове плаћања;

Вршење послова који се односе на припрему програма развоја, састављања нацрта буџета и предлагања тромесечних планова извршења буџета;

Плаћање и спровођење других финансијских одлука у складу са законом и другим прописима;

Вршење послова стручног планирања и праћења извршења у делу планова буџетских фондова и инвестиција;

Вршење послова наменске расподеле буџетских прихода у складу са Одлуком о буџету;

Вршење послова распореда средстава финансирања друштвених делатности и коришћење и располагање средствима која користе органи Општине;

Вршење контроле пословних књига, извештаја, евиденција и друга документација код корисника буџетских средстава, а на основу законских прописа који регулишу ову материју;

Вршење послова и спровођење прописа у области туризма, угоститељства, пољопривреде, занатства и мале привреде као и послове статистичке анализе;
Послови око откупа станова у власништву општине;

Вршење послова који се односе на управљање, коришћење и обнављање општинских робних резерви и послове из области трговине и снабдевања тржишта;

Основно и средње образовање, културу, спорт и здравство и друге друштвене делатности;

Социјалну заштиту и друштвену бригу о деци;

Поверени послови борачко-инвалидске заштите;

Стипендирање ученика и студената;

Утврђивање канцеларијске и теренске контроле пореских и других обавеза;

Редовне и принудне наплате пореских и других обавеза; Књиговоствене пореске евиденције;

Пореског прекршајног поступка.

Oдељење за инспекцијске послове и инвестиције

Инспекцијски послови: Послови инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких норматива и норме квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију инвестиционих објеката на извођењу појединих грађевинских радова на тим објектима;

Послови инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу овог Закона у обављању локалног превоза;

Послови управног надзора по основу одлука и других аката којима се уређује обављање, заштита и развој комуналних делатности: организовање извршавања одлука донетих по основу Закона из области заштите животне средине;

Послови инспекцијског надзора прописани Законом о основној и Законом о средњој школи и други инспекцијски послови;

Послови противпожарне заштите.

Одељење за скупштинске, заједничке послове и информисање

Скупштински, заједнички послови и послови информисања су послови Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и њихових радних тела, као и стручни организациони послови који се односе на:

Израда нацрта аката за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће и њихова радна тела;

Сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, пружање стручне помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога који се подносе Скупштини и њеним радним телима;

Вршење провере о усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина и Општинско веће у односу на закон и друге прописе и послови старања о њиховом објављивању;

Послови редовног, инвестиционог и текућег одржавања; Послови превоза моторним возилима;

Послови обезбеђења горива за загревање пословних просторија и одржавање и коришћење постројења за грејање;

Обезбеђење зграде;

Коришћење и одржавање телефонске централе;

Одржавање хигијене у пословним зградама;

Послови физичког обезбеђења ради несметаног вршења послова органа Општине;

Вођење одговарајућих евиденција;

И други заједнички послови за потребе Општинске управе, органа општине и трећих лица;

Обављање послова на изради и обликовању програмских захтева, анализира програмске захтеве, анализирање токова података и нивое њиховог коришћења, анализирање и обезбеђивање размене података са другим органима и организацијама ван опсега локалне рачунарске мреже, односно спречава неовлашћеног коришћења података од стране лица, органа и организација ван опсега локалне мреже;

Примање и анализирање програмског захтева, израда пројектата за апликативни софтвер;

Обезбеђивање функционисања електронских комуникација између сервера и радних станица и обезбеђивање чувања података унетих у базу;

Рад на примени Интернета и размени података путем истог.

Израда и одржавање web- сајта општине;

Старање о безбедности података и информационог система од утицаја изван локалне рачунарске мреже;

Послови информисања за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Комисија и радних тела које образују органи Општине.

Oдељење за локални економски развој – Канцеларија ЛЕР-а

У Одељењу за локални економски развој обављају се послови на:

Изради предлога и реализацији развојних пројеката везаних за локални економски развој општине;

Сарадњу са државним органима, развојним агенцијама, донаторима, пословним НВО сектором;

Доставу извештаја о реализацији пројеката; Подношење предлога пројеката по конкурсима и друго.

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ